สื่อพันธุ์ใหม่ iSMART

ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ห้องเรียน สื่อพันธุ์ใหม่ iSMART… เพื่อครูยุคใหม่
สื่อพันธุ์ใหม่ iSMART ผลิตขึ้นภายใต้แนวคิดแบบ On-demand ซึ่งการเรียนแบบ On-demand คือ การ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียน เวลาเรียน และควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเอง เช่น หากไม่เข้าใจบทไหนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ หรือหากเข้าใจบทนั้นๆ แล้วก็สามารถข้ามไปบทอื่นได้เลย เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งข้อดีของการเรียนแบบ on-demand นี้ จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถช่วยลดจำนวนชั่วโมงเรียนลง โดยที่นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ส่วนครูผู้สอนก็จะมีเวลา เหลือมากพอที่จะไปจัดกิจกรรมหรือโครงงานเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะและการนำไปใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้สื่อพันธุ์ใหม่ iSMART ยังเป็นสื่อการเรียนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนผู้สอนในวิชาดังกล่าวได้อีกด้วย

PACKING

 Nunc et augue pulvinar, luctus mi non, sagittis odio. Phasellus congue sem nulla.non sodales orci malesu da vel. Aliquam mi eros. 

MOVING

Phasellus congue sem nulla.non sodales orci malesuada vel. Aliquam posuere mi eros.at condimentum elit feugiat vel. 

STORAGE

 Nunc et augue pulvinar, luctus mi non, sagittis odio. non sodales orci malesu da vel. Aliquam posuere mi eros. at centum elit feugiat vel.

iSMART คืออะไร

สื่อสำหรับการเรียนเสริมในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เป็นสื่อสำหรับ นักเรียนและคุณครูยุคใหม่ของการศึกษาในโลกเทคโนโลยีนี้

ห้องเรียน iSMART

1. เรียนแบบ On-demand
2. ใช้เวลาเรียนในห้องเรียนน้อยลง
3. ครูมีเวลาจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำโครงงาน
4. มีอาจารย์ประจำห้องเรียน
5. เรียนล่วงหน้า/เรียนซ้ำได้

iSMART ดีอย่างไร

การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียน เวลาเรียนและควบคุมการเรียน ได้ด้วยตนเอง

วิชาที่เปิดสอน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
เคมี
ฟิสิกส์
ม.ต้น (5 กลุ่มสาระหลัก)