ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการแผนกบัญชี

รายละเอียดของงาน

 • ร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมวางแผนและบริหารจัดทำการเงินและจัดทำ Cash Flow อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมวางแผน ควบคุมและดูแลงานด้านต้นทุน,ภาษีอากร,ทรัพย์สิน,งบประมาณบริษัท ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี – โท ในสาขาบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินและจัดทำรายงานทางบัญชี/การเงิน เพื่อการบริหารได้
 • มีความรู้ในระบบ ERP และใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา: 1 

เงินเดือน: 30,000-40,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

ผู้จัดการแผนกบัญชี

รายละเอียดของงาน

 • ร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมวางแผนและบริหารจัดทำการเงินและจัดทำ Cash Flow อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมวางแผน ควบคุมและดูแลงานด้านต้นทุน,ภาษีอากร,ทรัพย์สิน,งบประมาณบริษัท ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี – โท ในสาขาบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินและจัดทำรายงานทางบัญชี/การเงิน เพื่อการบริหารได้
 • มีความรู้ในระบบ ERP และใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา: 1 

เงินเดือน: 30,000-40,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

ผู้จัดการแผนกบัญชี

รายละเอียดของงาน

 • ร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมวางแผนและบริหารจัดทำการเงินและจัดทำ Cash Flow อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมวางแผน ควบคุมและดูแลงานด้านต้นทุน,ภาษีอากร,ทรัพย์สิน,งบประมาณบริษัท ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี – โท ในสาขาบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินและจัดทำรายงานทางบัญชี/การเงิน เพื่อการบริหารได้
 • มีความรู้ในระบบ ERP และใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา: 1 

เงินเดือน: 30,000-40,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์