คลังความรู้

คือ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Digital Platform ที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใร และเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

ประกอบด้วย

สื่อช่วยครูผู้สอนในรูปแบบ Video

สื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการนำเสนอแบบ Vocational VDO Informative ควบคู่กับเนื้อหาหนังสือเรียนอาชีวะMAC โดยครูผู้สอนจะมีบทบาทคอยให้คำแนะนำ ดูแลและเสริมทักษะหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้มากขึ้นตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

สื่อช่วยครูผู้สอนในรูปแบบ Video Clip

สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวเสียง และตัวหนังสือ ใช้เพื่อประกอบการเรียนคู่กับหนังสือเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นด้านการปฎิบัติจริง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มากยิ่งขึ้น

สแกน QR Code เพื่อดูตัวอย่าง

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

วีดีโอแนะนำ


ภาษาไทยเพื่ออาชีพ