Product categories

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านภาษาไทย อนุบาล 3

  ฝึกการเขียนและการอ่านพยัญชนะไทย ฝึกอ่านประสมคำจากสระ การผันเสียงวรรณยุกต การสะกดคำ ตลอดจนการอ่านออกเสียงคำคล้องจอ

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านภาษาไทย อนุบาล 2

  ฝึกการเขียนและการอ่านพยัญชนะไทย ฝึกอ่านประสมคำจากสระ การผันเสียงวรรณยุกต การสะกดคำ ตลอดจนการอ่านออกเสียงคำคล้องจอ

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านภาษาไทย อนุบาล 1

  ฝึกการเขียนและการอ่านพยัญชนะไทย ฝึกอ่านประสมคำจากสระ การผันเสียงวรรณยุกต การสะกดคำ ตลอดจนการอ่านออกเสียงคำคล้องจอ

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  Get Smart with Dave Aa- Zz Book 3 workbook

  เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นด้วยการสอนแบบ Phonics สู่อีกขั้นของการพัฒนาทักษะการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถฝึกการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสียงของพยัญชนะและสระนั้นๆ มาผสมกันโดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำ ผู้เรียนจะสามารถอ่านและสะกดคำที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างถูกต้องเทียบเท่าเจ้าของภาษา จุดเด่น -ฝึกการอ่านออกเสียงของพยัญชนะและสระทั้ง 26 อักษร โดยไม่ใช้การท่องจำ -เนื้อเรื่องของนิทานสอนให้รู้คำศัพท์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษกว่า 104 คำ -มีแนวทางการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษและวิธีการอ่านออกเสียงมากมาย -มีเนื้อเรื่องสั้นๆ ให้นักเรียนได้ฝึกผสมเสียงของคำ และอ่านออกเสียงได้อย่างมั่นใจ -หนังสือสามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  Get Smart with Dave Aa- Zz Book 3 storybook

  เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นด้วยการสอนแบบ Phonics สู่อีกขั้นของการพัฒนาทักษะการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถฝึกการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสียงของพยัญชนะและสระนั้นๆ มาผสมกันโดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำ ผู้เรียนจะสามารถอ่านและสะกดคำที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างถูกต้องเทียบเท่าเจ้าของภาษา จุดเด่น -ฝึกการอ่านออกเสียงของพยัญชนะและสระทั้ง 26 อักษร โดยไม่ใช้การท่องจำ -เนื้อเรื่องของนิทานสอนให้รู้คำศัพท์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษกว่า 104 คำ -มีแนวทางการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษและวิธีการอ่านออกเสียงมากมาย -มีเนื้อเรื่องสั้นๆ ให้นักเรียนได้ฝึกผสมเสียงของคำ และอ่านออกเสียงได้อย่างมั่นใจ -หนังสือสามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  Get Smart with Dave Aa- Zz Book 2 workbook

  เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นด้วยการสอนแบบ Phonics สู่อีกขั้นของการพัฒนาทักษะการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถฝึกการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสียงของพยัญชนะและสระนั้นๆ มาผสมกันโดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำ ผู้เรียนจะสามารถอ่านและสะกดคำที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างถูกต้องเทียบเท่าเจ้าของภาษา จุดเด่น -ฝึกการอ่านออกเสียงของพยัญชนะและสระทั้ง 26 อักษร โดยไม่ใช้การท่องจำ -เนื้อเรื่องของนิทานสอนให้รู้คำศัพท์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษกว่า 104 คำ -มีแนวทางการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษและวิธีการอ่านออกเสียงมากมาย -มีเนื้อเรื่องสั้นๆ ให้นักเรียนได้ฝึกผสมเสียงของคำ และอ่านออกเสียงได้อย่างมั่นใจ -หนังสือสามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  Get Smart with Dave Aa- Zz Book 2 storybook

  เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นด้วยการสอนแบบ Phonics สู่อีกขั้นของการพัฒนาทักษะการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถฝึกการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสียงของพยัญชนะและสระนั้นๆ มาผสมกันโดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำ ผู้เรียนจะสามารถอ่านและสะกดคำที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างถูกต้องเทียบเท่าเจ้าของภาษา จุดเด่น -ฝึกการอ่านออกเสียงของพยัญชนะและสระทั้ง 26 อักษร โดยไม่ใช้การท่องจำ -เนื้อเรื่องของนิทานสอนให้รู้คำศัพท์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษกว่า 104 คำ -มีแนวทางการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษและวิธีการอ่านออกเสียงมากมาย -มีเนื้อเรื่องสั้นๆ ให้นักเรียนได้ฝึกผสมเสียงของคำ และอ่านออกเสียงได้อย่างมั่นใจ -หนังสือสามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  Get Smart with Dave Aa- Zz Book 1 workbook

  เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นด้วยการสอนแบบ Phonics สู่อีกขั้นของการพัฒนาทักษะการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถฝึกการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสียงของพยัญชนะและสระนั้นๆ มาผสมกันโดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำ ผู้เรียนจะสามารถอ่านและสะกดคำที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างถูกต้องเทียบเท่าเจ้าของภาษา จุดเด่น -ฝึกการอ่านออกเสียงของพยัญชนะและสระทั้ง 26 อักษร โดยไม่ใช้การท่องจำ -เนื้อเรื่องของนิทานสอนให้รู้คำศัพท์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษกว่า 104 คำ -มีแนวทางการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษและวิธีการอ่านออกเสียงมากมาย -มีเนื้อเรื่องสั้นๆ ให้นักเรียนได้ฝึกผสมเสียงของคำ และอ่านออกเสียงได้อย่างมั่นใจ -หนังสือสามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  Get Smart with Dave Aa- Zz Book 1 storybook

  เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นด้วยการสอนแบบ Phonics สู่อีกขั้นของการพัฒนาทักษะการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถฝึกการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสียงของพยัญชนะและสระนั้นๆ มาผสมกันโดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำ ผู้เรียนจะสามารถอ่านและสะกดคำที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างถูกต้องเทียบเท่าเจ้าของภาษา จุดเด่น -ฝึกการอ่านออกเสียงของพยัญชนะและสระทั้ง 26 อักษร โดยไม่ใช้การท่องจำ -เนื้อเรื่องของนิทานสอนให้รู้คำศัพท์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษกว่า 104 คำ -มีแนวทางการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษและวิธีการอ่านออกเสียงมากมาย -มีเนื้อเรื่องสั้นๆ ให้นักเรียนได้ฝึกผสมเสียงของคำ และอ่านออกเสียงได้อย่างมั่นใจ -หนังสือสามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  คัดตัวเลข (ไทย-อารบิก)

  ฝึกการคัดตัวเลขตามรอยประ พร้อมรูปภาพประกอบจำนวนของสิ่งของตามตัวเลขที่น้องๆคัด เพื่อฝึกให้น้องๆได้นับเลข เละบวกเลข

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  คัดอังกฤษ เล่ม 4

  ฝึกการเขียนพญัญชนะภาษาอังกฤษตามรอยประ พร้อมรูปภาพประกอบที่สอดคล้องกับพยัญชนะ และมีระดับความยากง่ายเพิ่มตามระดับ

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  คัดอังกฤษ เล่ม 3

  ฝึกการเขียนพญัญชนะภาษาอังกฤษตามรอยประ พร้อมรูปภาพประกอบที่สอดคล้องกับพยัญชนะ และมีระดับความยากง่ายเพิ่มตามระดับ

 • Sale Sale
  ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ

  Cheer Up! 6

  หนังสือที่มีเนือหาและแบบฝึกหัดอยู่ในเล่มเดียวกัน ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักไวยสกรณ์ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบเข้าใจง่าน พร้อมทั้งสอนการใช้ประโยคและบทสนทนาเพื่อฝึกพูดในทุกๆ Unit และมีแบบทดสอบสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมำหรับการสอบ ทั้งนี้ยังมีตัวอย่างข้อสอบ ที่ใช้ในการวัดและประเมินผล เพื่อความสะดวกให้แก่ผู้สอน

 • Sale Sale
  ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ

  New Say Hello 6 (Work Book)

  หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เนื้อหาจะสอนในเรื่องการสื่อสาร โดยสอนผ่านเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่เป็นสากล มีการฝึกอ่านออกเสียงในทุกๆ Unit พร้อมทั้งมี word list รวบรวมคำศัพท์ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้นักเรียนในฝึกท่องจำและประยุกต์ใช้ มีเกมและเพลงที่ช่วยเสริมความสนุกสนานในห้องเรียน และมีแบบทดสอบท้ายหน่วยให้ผู้เรียนประเมินตนเองทุก Unit ทั้ง Formative และ Summative

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

  การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 รู้เข้าใจ การอ่านแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า มีทักษะเกี่ยวกับการคำานวณ แยกรายการวัสดุ-อุปกรณ์จากแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า มีทักษะเกี่ยวกับการจัดทำาบัญชีหมวดหมู่วัสดุ อุปกรณ์ การประมาณราคาค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าแรงงาน ค่าดำาเนินการ ภาษี กำาไร มีความตระหนักและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการประมาณราคา

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะชีวิต

  อาเซียนศึกษา

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน ตระหนักในความเป็นประชากรอาเซียนเพื่อการดำรงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะชีวิต

  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านภาษาไทย อนุบาล 3

  ฝึกการเขียนและการอ่านพยัญชนะไทย ฝึกอ่านประสมคำจากสระ การผันเสียงวรรณยุกต การสะกดคำ ตลอดจนการอ่านออกเสียงคำคล้องจอ

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านภาษาไทย อนุบาล 1

  ฝึกการเขียนและการอ่านพยัญชนะไทย ฝึกอ่านประสมคำจากสระ การผันเสียงวรรณยุกต การสะกดคำ ตลอดจนการอ่านออกเสียงคำคล้องจอ

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  แบบฝึกทักษะพื้นฐานการอ่านภาษาไทย อนุบาล 2

  ฝึกการเขียนและการอ่านพยัญชนะไทย ฝึกอ่านประสมคำจากสระ การผันเสียงวรรณยุกต การสะกดคำ ตลอดจนการอ่านออกเสียงคำคล้องจอ

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  Get Smart with Dave Aa- Zz Book 3 storybook

  เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นด้วยการสอนแบบ Phonics สู่อีกขั้นของการพัฒนาทักษะการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถฝึกการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสียงของพยัญชนะและสระนั้นๆ มาผสมกันโดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำ ผู้เรียนจะสามารถอ่านและสะกดคำที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างถูกต้องเทียบเท่าเจ้าของภาษา จุดเด่น -ฝึกการอ่านออกเสียงของพยัญชนะและสระทั้ง 26 อักษร โดยไม่ใช้การท่องจำ -เนื้อเรื่องของนิทานสอนให้รู้คำศัพท์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษกว่า 104 คำ -มีแนวทางการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษและวิธีการอ่านออกเสียงมากมาย -มีเนื้อเรื่องสั้นๆ ให้นักเรียนได้ฝึกผสมเสียงของคำ และอ่านออกเสียงได้อย่างมั่นใจ -หนังสือสามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  Get Smart with Dave Aa- Zz Book 3 workbook

  เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นด้วยการสอนแบบ Phonics สู่อีกขั้นของการพัฒนาทักษะการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถฝึกการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสียงของพยัญชนะและสระนั้นๆ มาผสมกันโดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำ ผู้เรียนจะสามารถอ่านและสะกดคำที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างถูกต้องเทียบเท่าเจ้าของภาษา จุดเด่น -ฝึกการอ่านออกเสียงของพยัญชนะและสระทั้ง 26 อักษร โดยไม่ใช้การท่องจำ -เนื้อเรื่องของนิทานสอนให้รู้คำศัพท์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษกว่า 104 คำ -มีแนวทางการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษและวิธีการอ่านออกเสียงมากมาย -มีเนื้อเรื่องสั้นๆ ให้นักเรียนได้ฝึกผสมเสียงของคำ และอ่านออกเสียงได้อย่างมั่นใจ -หนังสือสามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  Get Smart with Dave Aa- Zz Book 2 workbook

  เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นด้วยการสอนแบบ Phonics สู่อีกขั้นของการพัฒนาทักษะการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถฝึกการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสียงของพยัญชนะและสระนั้นๆ มาผสมกันโดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำ ผู้เรียนจะสามารถอ่านและสะกดคำที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างถูกต้องเทียบเท่าเจ้าของภาษา จุดเด่น -ฝึกการอ่านออกเสียงของพยัญชนะและสระทั้ง 26 อักษร โดยไม่ใช้การท่องจำ -เนื้อเรื่องของนิทานสอนให้รู้คำศัพท์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษกว่า 104 คำ -มีแนวทางการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษและวิธีการอ่านออกเสียงมากมาย -มีเนื้อเรื่องสั้นๆ ให้นักเรียนได้ฝึกผสมเสียงของคำ และอ่านออกเสียงได้อย่างมั่นใจ -หนังสือสามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 • Sale Sale
  หนังสือเรียนพื้นฐาน , อนุบาล

  Get Smart with Dave Aa- Zz Book 2 storybook

  เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นด้วยการสอนแบบ Phonics สู่อีกขั้นของการพัฒนาทักษะการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถฝึกการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสียงของพยัญชนะและสระนั้นๆ มาผสมกันโดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำ ผู้เรียนจะสามารถอ่านและสะกดคำที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างถูกต้องเทียบเท่าเจ้าของภาษา จุดเด่น -ฝึกการอ่านออกเสียงของพยัญชนะและสระทั้ง 26 อักษร โดยไม่ใช้การท่องจำ -เนื้อเรื่องของนิทานสอนให้รู้คำศัพท์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษกว่า 104 คำ -มีแนวทางการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษและวิธีการอ่านออกเสียงมากมาย -มีเนื้อเรื่องสั้นๆ ให้นักเรียนได้ฝึกผสมเสียงของคำ และอ่านออกเสียงได้อย่างมั่นใจ -หนังสือสามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะชีวิต

  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ

 • Sale Sale
  ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ

  Cheer Up! 6

  หนังสือที่มีเนือหาและแบบฝึกหัดอยู่ในเล่มเดียวกัน ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักไวยสกรณ์ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบเข้าใจง่าน พร้อมทั้งสอนการใช้ประโยคและบทสนทนาเพื่อฝึกพูดในทุกๆ Unit และมีแบบทดสอบสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมำหรับการสอบ ทั้งนี้ยังมีตัวอย่างข้อสอบ ที่ใช้ในการวัดและประเมินผล เพื่อความสะดวกให้แก่ผู้สอน

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

  การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 รู้เข้าใจ การอ่านแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า มีทักษะเกี่ยวกับการคำานวณ แยกรายการวัสดุ-อุปกรณ์จากแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า มีทักษะเกี่ยวกับการจัดทำาบัญชีหมวดหมู่วัสดุ อุปกรณ์ การประมาณราคาค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าแรงงาน ค่าดำาเนินการ ภาษี กำาไร มีความตระหนักและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการประมาณราคา

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะชีวิต

  อาเซียนศึกษา

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน ตระหนักในความเป็นประชากรอาเซียนเพื่อการดำรงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

 • Sale Sale
  ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ

  New Say Hello 6 (Work Book)

  หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เนื้อหาจะสอนในเรื่องการสื่อสาร โดยสอนผ่านเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่เป็นสากล มีการฝึกอ่านออกเสียงในทุกๆ Unit พร้อมทั้งมี word list รวบรวมคำศัพท์ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้นักเรียนในฝึกท่องจำและประยุกต์ใช้ มีเกมและเพลงที่ช่วยเสริมความสนุกสนานในห้องเรียน และมีแบบทดสอบท้ายหน่วยให้ผู้เรียนประเมินตนเองทุก Unit ทั้ง Formative และ Summative

 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ

  ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.6

  “เตรียมตัวให้พร้อมเปิดสมอง ประลองความรู้ กับชุดขยันก่อนสอบ รวมสรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบ พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง”
  เนื้อหา 70% ข้อสอบ 30%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด :อธิบายสรุปเนื้อหาความยาวปานกลาง โดยในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัย แบบฝึกหัดเน้นการจำ คำตอบส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อหาสรุป เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะชีวิต

  ภาษาไทยธุรกิจ

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา สามารถนำทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

  การบัญชีเบื้องต้น1

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการมีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

  การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 รู้ เข้าใจหลักการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า มีทักษะในการเดินสายไฟฟ้า การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมและการทำงานด้วยความรอบคอบ และปลอดภัย

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม วิเคราะห์งาน ใช้ผังงานและรหัสเทียม เพื่อลำดับขั้นตอนการทำงาน ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอย่างง่าย ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานเบื้องต้น มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

  การจัดซื้อเบื้องต้น

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เข้าใจหลักการและกระบวนการ จัดซื้อ เข้าใจคุณสมบัติและจรรยาบรรณผู้จัดซื้อ มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกระตือรือร้น และความประหยัด

 • Sale Sale
  ปวส. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

  หลักเศรษฐศาสตร์

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2557 เข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ สามารถนำแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าและความสำคัญของหลักเศรษฐศาสตร์

All search results